ATHLEKIDS

Regulamin zajęć– Zapoznaj się z naszym regulaminem.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH

Organizatorem zajęć jest AthleKids spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Legionowie 05-120, ul. Władysława Broniewskiego 8/7,

KRS: 0001087340 ,  NIP: 536 197 76 12 ,  REGON: 527 765 571.

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym w formularzu zapisu SportsManago .
.
2. Czas trwania Zajęć zależy od Placówki, w której się odbywają oraz od grupy wiekowej, której dotyczą.

§ 1
ZAPISY NA Zajęcia
1. Zapisy na Zajęcia odbywają się poprzez platformę SportsManago.
2. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w Zajęciach poprzez akceptację
Regulaminu oraz wymaganych zgód w formularzu zapisu..
3. O przyjęciu dziecka do konkretnej grupy decyduje kolejność zgłoszeń oraz ilość wolnych miejsc.
4. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o ewentualnych przeciwwskazaniach
zdrowotnych dziecka do uprawiania aktywności fizycznej. W przypadku braku takiej informacji Rodzic/Opiekun prawny
ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje zdrowotne dziecka.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków (niewynikających z winy Organizatora)
dzieci nieobjętych ubezpieczeniem NNW (Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).

§ 2

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

1. Rodzic/Opiekun prawny może dokonać rezygnacji z Zajęć najpóźniej przez rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy
rezygnacja bez konieczności uiszczania opłaty za ten miesiąc.
2. Rezygnacja odbywa się tylko i wyłącznie pisemnie poprzez wysłanie maila na
adres: zapisy@athlekids.pl .

§ 3
STRÓJ NA ZAJĘCIA

1. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do zapewnienia dziecku odzieży sportowej (koszulka + spodenki/spodnie dresowe)
oraz obuwia sportowego.
2. Dziecko powinno w trakcie zajęć mieć krótko upięte lub związane włosy.

§ 4
PŁATNOŚCI

1. Płatność za Zajęcia należy uiścić przelewem za pośrednictwem platformy SportsManago.
2. Opłata jest realizowana w formie abonamentu miesięcznego i jest stałą miesięczną kwotą wyliczoną na podstawie średniej
liczby dni treningowych przypadających na dany miesiąc.
3. Informacja o koszcie uczestnictwa w Zajęciach wyświetla się po wyborze Zajęć w zakładce „WYBÓR GRUPY” w
formularzu zapisu na platformie SportsManago.
4. Rodzic/Opiekun prawny dziecka uczestniczącego w Zajęciach zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłaty.
5. Opłatę należy uiścić z góry do 10 dnia miesiąca, którego dotyczy rozliczenie (np.: termin płatności za Zajęcia, które odbędą się
w lipcu upływa z dniem 10 lipca).
6. W przypadku niewywiązywania się Rodzica/Opiekuna prawnego z obowiązku terminowego uiszczania opłat za Zajęcia
Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia uczestnictwa dziecka w kolejnych Zajęciach do momentu uregulowania
Zaległości.
7. Wysokość opłaty nie podlega obniżeniu ze względu na nieobecność dziecka.
8. Zajęcia można odrobić w Spektrum Sportu w grupie o tym samym poziomie zaawansowania.
9. W sytuacji gdy dziecko będzie nieobecne na Zajęciach 3 tygodnie z rzędu lub dłużej – składka za dany miesiąc
automatycznie podlega obniżeniu.
10. Sytuacje losowe (długotrwała choroba, wypadek itd.) będą rozpatrywane indywidualnie.
11. Konieczność wystawienia faktury za Zajęcia powinna zostać zgłoszona najpóźniej 10 dni po zakończeniu miesiąca, którego
dotyczy faktura.

§ 5

ODWOŁANE ZAJĘCIA/ NIEOBECNOŚCI

1. Organizator jest zobowiązany do zamieszczenia na platformie SportsManago informacji o odwołanych Zajęciach
najpóźniej w dniu poprzedzającym Zajęcia jeżeli będzie to możliwe.
2. Terminy Zajęć są ustalane z dyrekcją/ organem nadzorczym Placówki, w której się odbywają.
3. Zajęcia odwołane z winy Organizatora odbędą się w innym terminie ustalonym z dyrekcją/ organem nadzorczym
Placówki a Rodzice/Opiekunowie prawni zostaną o tym fakcie poinformowani za pośrednictwem sms z przynajmniej 24-
godzinnym wyprzedzeniem.
4. Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
5. W sytuacji gdy średnia ilość Zajęć przypadających na dany miesiąc wynosi mniej niż 4 Zajęcia – Organizator zobowiązuje się
do ich odrobienia w terminie ustalonym z dyrekcją/ organem nadzorczym.
6. Średnia ilość Zajęć przypadających na dany miesiąc jest wyliczona na podstawie wszystkich miesięcy, w których będą
odbywały się Zajęcia (w semestrze).

§ 6

WARUNKI I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W celu prawidłowego korzystania z platformy SportsManago i innych oferowanych przez Organizatora
usług konieczne jest posiadanie dostępu do przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu
rezerwacji oraz aktywnego konta e-mail.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do platformy SportsManago spowodowany przerwami
technicznymi.
3. Zakazuje się Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
w szczególności:
– naruszających dobre imię osób trzecich;
– naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
– naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
– stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
– namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
4. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji na platformie SportsManago przez Rodzica/Opiekuna prawnego
zostanie zawarta Umowa cywilnoprawna pomiędzy AthleKids spółka z ograniczoną odpowiedzialnością regulująca wzajemnie zobowiązania
Stron.
W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
6. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email: zapisy@athlekids.pl). Organizator
rozpatrzy reklamację i zawiadomi Rodzica/Opiekuna prawnego o tym fakcie nie później niż w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej
7. Organizator nie udziela gwarancji na Zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego warunki.
2. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Zakres przetwarzania Danych osobowych będzie dotyczył tylko danych niezbędnych do wykonania Umowy.
4. Administratorem Danych Osobowych jest AthleKids spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. AthleKids spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane w związku z organizacją Zajęć , w odniesieniu

do których jest administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”sp0

Scroll to Top